Privacy

Vastlegging van gegevens
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht vanuit de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik eventueel, na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener.

Ik ga zorgvuldig om met je persoonlijke en medische gegevens en zorg ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens. Als je behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Indien relevant voor de behandeling leg ik gegevens vast met betrekking tot geloof, gezondheid en/of seksualiteit. Alle eventuele, nadelige gevolgen die voortvloeien uit het achterhouden van informatie, aanwezig in het medisch dossier van de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid van de cliënt(e).

Gebruik van gegevens
De gegevens uit je dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:
1. Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming.
2. Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
3. Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zoals het maken van een factuur. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.
4. Tevens heb je recht tot inzage en correctie van je dossier, nadat ik als therapeut 24 uur de tijd heb gekregen mijn eigen aantekeningen uit het dossier te halen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de
behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Gegevens op de zorgnota
Op de zorgnota staan de volgende gegevens: je naam, de datum van de behandeling, het factuurnummer, een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘begeleiding’ en de kosten van het consult.

Ondertekening
Aan het begin van het traject dien je toestemming te geven dat je persoonsgegevens uit de intake, anamnese en gesprekken en eventuele correspondentie en verslagen vastgelegd worden in je cliëntendossier.